AKCE: Pro nákupy nad 800 Kč nyní Zásilkovna na výdejní místo ZDARMA.

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Správa oken s.r.o. se sídlem Na bateriích 474/25, Břevnov, 162 00 Praha 6

Identifikační číslo: 06619240 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 285569 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.spravaoken.cz

 

 

Bankovní spojení - Fio banka:  2201339245/2010

Adresa pro doručování: Na bateriích 474/25, Praha, PSČ 162 00

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Správa oken s.r.o.(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.spravaoken.cz(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“)

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě po vzájemné dohodě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3. uzavření kupní smlouvy - OBJEDNÁVKA

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Pro objednání zboží a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • 3.2.1.  zboží, službách
  • 3.2.2. způsobu úhrady kupní ceny služeb, zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
  • 3.2.3. informace o nákladech spojených s dodáním  (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů, popřípadě je uvedena v poznámkách cenové nabídky její delší platnost .

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.10. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 

 

4. cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • 4.1.1. v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce po dodání zboží nebo služby
  • 4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. , vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);
  • Bankovní spojení - Fio banka:  2201339245/2010
  • 4.1.3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému; z nabídky obchodu

4.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, ale například na zboží pro opravy nebo u zboží na míru může být požadována záloha.

4.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží, služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10. dnů od uzavření kupní smlouvy nebo po provedení služeb servisu podle aktuální nabídky obchodu.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.Doprava servisu Správa Oken: cena dopravy po Praze je 200,-Kč a okolí Prahy 300,-Kč, ostatní regiony jezdíme po dohodě. 

Nákupy zboží v eshopu www.spravaoken.cz nabízí dopravu České Pošty, PPL, Zásilkovnu.cz a osobní odběry zboží. Informace o aktuálních cenách jsou uvedeny v informacích na webu ...INFO...

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.  Zboží , které je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího (žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety těsnění.) jakožto spotřebitele proto není možno vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto ustanovení neplatí v případech reklamace vinou prodávajícího – například poškození nebo záměna zboží. V těchto případech je kupujícímu dodáno zboží nové, vráceno plnění, nebo poskytnuta kompenzace na které se obě strany dohodnou.

6.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@spravaoken.cz .

6.3 Služby servisu a služeb poskytovaných Správou Oken jsou prováděny u zákazníka dle objednávky z nabídky obchodu nebo na základě prohlídky místa před realizací

6.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu

6.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 a 6.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to převodem z účtu na účet.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.1.1

V souvislosti s novelou zákona o ochraně osobních údajů GDPR je vyžadován souhlas zákazníka před odesláním objednávky se zpracováním osobnich údajů.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat

 

7.2. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • 7.2.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • 7.2.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.3. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

 

8. DORUČOVÁNÍ

8.1. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě

9.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: info@spravaoken.cz

Adresa: Na Bateriích 474/25. Praha 6 , PSČ 162 00